Tin tức

Tạo hấp lực mới, thu hút FDI chất lượng cao

Tạo hấp lực mới, thu hút FDI chất lượng cao

Bình Dương luôn được đánh giá là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tuy nhiên, không vì thế mà bằng lòng với hiện tại, Bình Dương đã và đang tích cực chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, không ngừng đầu tư hạ tầng hiện đại, tạo nền tảng để thu hút FDI thế hệ mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong thời gian tới.
TOP